مشاوره و روانشناسی

تعریف کلی اختلال شخصیت :

این فصل با تعریف کلی اختلال شخصیت آغاز می شود که در مورد هریک از

10 اختلال شخصیت مشخص به کار می رود . 

اختلال شخصیت  : الگوی با دوام تجربه درونی و رفتار است که به طور چشمگیر ی

از انتظارات فرهنگ فرد منحرف می شود ، فراگیر و انعطاف ناپذیر است ، در نوجوانی

یا اوایل بزرگسالی شروع می شود ، با گذشت زمان پایدار است ، و به ناراحتی

یا اختلال منجر می شود .

 

منبع :

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی . ویراست پنجم .DSM_5 

انجمن روانپزشکی آمریکا. ترجمه : یحیی سید محمدی

نوشته شده توسط : مهدی معتقد

تاريخ : چهار شنبه 6 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

دسته بندی اختلالات شخصیت بر اساس شباهتهای توصیفی :

اختلالهای شخصیت بر اساس شباهتهای توصیفی ، به سه دسته عمده ،

طبقه بندی می شوند .

دسته الف : اختلالهای شخصیت پارانوئید  ، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی را در بر 

می گیرند . 

افراد مبتلا به این اختلالها اغلب غیر عادی یا عجیب به نظر می رسند .

دسته ب : اختلالهای شخصیت ضد اجتماعی ، مرزی ، نمایشی و خود شیفته 

را شامل می شوند .

افراد مبتلا به این اختلالها اغلب نمایشی ، هیجانی یا دمدمی به نظر می رسند .

دسته ج : اختلالهای شخصیت دوری جو ، وابسته و وسواسی -جبری را در بر می گیرد .

افراد مبتلا به این اختلالها اغلب مضطرب یا بیمناک به نظر می رسند . 

 

منبع :

متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی . چاپ چهارم -2000

انجمن روانپزشکی آمریکا . ترجمه : دکتر محمد رضا نیکخو - هامایاک آوادیس یانس

نوشته شده توسط : مهدی معتقد

تاريخ : چهار شنبه 6 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

اختلال شخصیت پارانوئید :

ویژگی اصلی این اختلال ، بی اعتمادی . سوء ظن فراگیر به دیگران به طوریکه

انگیزه های آنها به صورت بد خواهانه برداشت می شود . در اوایل بزرگسالی

شروع میشود و در موقعیت های مختلف وجود دارد :

1- بد گمانی ها  ، بدون مبنای کافی  ، که دیگران او را استثمار می کنند به او صدمه

می زنند یا وی را فریب می دهند .

2- دلمشغول تردیدهای ناموجه در مورد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان

یا همکاران است .

3- مایل نیست اسرار خود را با دیگران در میان بگذارد که دلیل آن ترس بی جا در این

باره است که از اطلاعات به صورت بد خواهانه علیه او استفاده خواهد شد .

4- از اظهارات محبت آمیز یا وقایع خوشایند معانی پنهان تحقیر آمیز یا تهدید کننده

برداشت می کند .

5- همواره به دیگران کینه می ورزد ( یعنی توهین ها ، بی حرمتی ها ، یا تحقیرهای

دیگران را نمی بخشد ) .

6- حملاتی را به شخصیت یا اعتبار خود احساس می کند که برای دیگران آشکار نیستند

و زود  با عصبانیت واکنش نشان می دهد یا حمله متقابل می کند .

7- بدون دلیل موجه ، در مورد وفاداری همسر خود سوء ظن مکرر دارد .

منبع :

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی . ویراست پنجم .DSM-5

انجمن روانپزشکی آمریکا . ترجمه : یحیی سید محمدی

نوشته شده توسط : مهدی معتقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ : چهار شنبه 6 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

اختلال شخصیت اسکیزوئید :

ویژگی اصلی این اختلال ، الگوی فراگیر جدایی از روابط اجتماعی و دامنه محدود ابراز هیجانات 

در موقعیت های میان فردی ، که در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در انواع زمینه ها

وجود دارد :

1- روابط صمیمی ، از جمله عضوی از خانواده بودن را  نه دوست دارد و نه اینکه از آن لذت می برد .

2- تقریبا همیشه فعالیتهای منفرد را ترجیح میدهد . 

3- به داشتن تجربیات جنسی با دیگری ، اگر وجود داشته باشد علاقه کمی دارد .

4- از فعالیتهای کمی اگر وجود داشته باشند ، لذت می برد .

5- غیر از خویشاوندان درجه اول ، دوستان نزدیک یا محرم اسرار ندارد .

6- نسبت به تحسین یا انتقاد دیگران بی تفاوت به نظر می رسد .

7- سردی عاطفی ، جدایی ، یا حالت عاطفی سطحی نشان میدهد .

منبع :

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی . ویراست پنجم . DSM-5

انجمن روانپزشکی آمریکا . ترجمه : یحیی سید محمدی 

نوشته شده توسط : مهدی معتقد

تاريخ : سه شنبه 5 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی :

ویژگی اصلی این اختلال ، الگوی فراگیر کمبودهای اجتماعی و میان فردی که با 

ناراحتی زیاد از روابط صمیمی و کاهش قابلیت برای آن به علاوه تحریفهای شناختی

یا ادراکی و عجیب و غریب بودن رفتار مشخص میشود که در اوابل بزرگسالی شروع 

میشود و در زمینه های مختلف وجود دارد :

1- افکار ارجاعی ( بدون هذیانهای ارجاعی ) : افکار ارجاعی یعنی : تعبیرهای 

نادرست وقایع اتفاقی و رویدادهای بیرونی به صورتی که معنی خاص و غیر عادی 

اختصاصی برای فرد دارند .

2- عقاید عجیب و غریب یا تفکر سحر آمیز که بر رفتار تاثیر می گذارند و با هنجارهای

خرده فرهنگ هماهنگ نیستند ( مثل خرافات ، اعتقاد به غیب بینی ، تله پاتی 

یا حس ششم )

3- تجربیات ادراکی غیر عادی ، از جمله خطاهای حسی بدنی .مثل احساس کردن

اینکه فرد دیگری حضور دارد یا شنیدن صدایی که نام او را زمزمه می کند .

4- تفکر و گفتار عجیب و غریب ( مثل مبهم، مشروح ، استعاره ای ، پر طول و تفصیل

یا قالبی ).

5- سوء ظن یا اندیشه پردازی پارانوئید ( مثلا معتقد باشند که همکارانشان در محل کار

قصد دارند اعتبار آنها را نزد رئیس تضعیف کنند ).

6- عاطفه نامناسب یا مهار شده 

7- رفتار یا ظاهری که عجیب و غریب ، نامتعارف یا غیر عادی است .

8- فقدان دوستان صمیمی یا محرم اسرار غیر از خویشاوندان درجه اول

9- اضطراب اجتماعی بیش از حد که با آشنایی کاهش نمی یابد و با ترسهای پارانوئید

و نه قضاوت منفی در مورد خود ارتباط دارد .

منبع :

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی . ویراست پنجم . DSM-5

انجمن روانپزشکان آمریکا. ترجمه : یحیی سید محمدی

نوشته شده توسط : مهدی معتقد

 

تاريخ : سه شنبه 5 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

اختلال شخصیت ضد اجتماعی :

ویژگی اصلی این اختلال ، الگوی فراگیر نادیده گرفتن و نقض کردن حقوق دیگران ،

که از 15 سالگی روی میدهد و در زمینه های مختلف بروز می کند .

1- ناتوانی در پیروی کردن از هنجارهای اجتماعی در رابطه با رفتارهای قانونمند ،

که با انجام دادن مکرر اعمالی نمایان می شود که موجباتی برای دستگیری هستند .

2- فریبکاری ، به صورتی که با دروغگویی ، استفاده از نام مستعار ، یا کلاهبرداری از 

دیگران برای نفع یا لذت شخصی مشخص می شود .

3- تکانشگری یا ناتوانی در از پیش برنامه ریزی کردن ( تصمیمات به صورت لحظه ای

گرفته می شوند ، بدون دور اندیشی و بدون در نظر گرفتن عواقب آنها برای خود یا دیگران ، 

این ممکن است به تغییرات ناگهانی در مشاغل ، محلهای اقامت ، یا روابط منجر شود .

4- تحریک پذیری و پرخاشگری ، به صورتی که با کتک کاریها یا حملات مکرر نمایان می شود .

5- بی توجهی بی پروا در مورد ایمنی خود یا دیگران ( این ممکن است در رفتار رانندگی آنها

آشکار شود ( یعنی ، سرعت مکرر ، رانندگی در حالت مستی ، تصادفات متعدد ) . امکان

دارد که آنها به رفتار جنسی یا مصرف مواد بپردازند که خطر زیادی برای عواقب زیان آور دارند .

امکان دارد که آنها از بچه مراقبت نکنند ، طوریکه بچه را به خطر بیندازد .

6- غیر مسئول بودن مداوم ، به صورتی که با ناتوانایی مکرر در نگهداشتن رفتار شغلی ثابت

یا بازپرداخت تعهدات مالی مشخص می شود .

7- عدم پشیمانی ، به صورتی که با بی تفاوت بودن نسبت به آزار دادن ، بد رفتاری کردن ،

یا دزدی از دیگران یا توجیه کردن آنها نمایان می شود .

B - فرد حداقل 18 ساله است .

c - شواهدی از اختلال سلوک با شروع قبل از 15 سالگی وجود دارد .

D - وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصرا در طول دوره اسکیزوفرنی یا اختلال دوقطبی نیست .

 

منبع : 

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی . ویراست پنجم .DSM-5

انجمن روانپزشکی آمریکا . ترجمه : یحیی سید محمدی 

نوشته شده توسط : مهدی معتقد

تاريخ : سه شنبه 5 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

اختلال شخصیت مرزی :

ویژگی اصلی این اختلال ، الگوی فراگیر بی ثباتی روابط میان فردی ، خود انگاره ، عواطف ،

و تکانشگری محسوس که در اوایل بزرگسالی شروع میشود و در زمینه های مختلف

وجود دارد :

1- تلاشهای شتاب زده برای اجتناب از رها شدن واقعی یا خیالی .( توجه : رفتار خودکشی گرایانه

یاجرح خویشتن را که در ملاک 5 ارائه شده است ، منظور نکنید ).

2- الگوی روابط میان فردی بی ثبات و شدید که با نوسان کردن بین دو حد افراط  آرمانی کردن 

و کوچک شمردن مشخص می شود . 

3- اختلال هویت : خود انگاره یا خود پنداره که به طور محسوس و دائمی بی ثبات است .

4- تکانشگری در حداقل دو زمینه که به صورت بالقوه به خود صدمه می زند ( مثل خرج کردن ،

آمیزش جنسی ، سوء مصرف مواد ، رانندگی بی پروا ، پرخوری ) . (توجه : رفتار خودکشی گرا

یا جرح خویشتن را که در ملاک 5 ارایه شده است منظور نکنید ).

5- رفتارها ، ژست ها ، یا تهدیدهای خودکشی گرا یا رفتار جرح خویشتن مکرر .

6- بی ثباتی عاطفی ناشی از واکنش پذیری محسوس خلق ( مثل ملال دوره ای شدید ،

تحریک پذیری ، یا اضطراب که معمولا چند ساعت و به ندرت بیش از چند روز ادامه می یابد .

7- احساسات پوچی مزمن 

8- خشم نامناسب و شدید یا مشکل کنترل کردن خشم ( مثل نشان دادن مکرر عصبانیت 

، خشم مداوم ، کتک کاری های مکرر).

9- اندیشه پردازی پارانوئید موقتی ، مرتبط با استرس یا نشانه های تجزیه ای شدید 

 

منبع :

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی . ویراست پنجم . DSM-5

انجمن روانپزشکی آمریکا . ترجمه : یحیی سید محمدی

نوشته شده توسط : مهدی معتقد

 

تاريخ : دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

اختلال شخصیت نمایشی :

ویژگی اصلی این اختلال ، الگوی فراگیر تهییج پذیری و توجه خواهی مفرط ،

که در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در زمینه های مختلف وجود دارد :

1- در موقعیت هایی که کانون توجه نیست ، ناراحت است .

2- ظاهر و رفتار افراد مبتلا به این اختلال اغلب به طور نامناسبی از لحاظ

جنسی تحریک آمیز یا اغوا کننده است .

3- هیجانات را به صورتی که فورا تغییر می کنند و سطحی هستند ، ابراز می کند .

4- افراد مبتلا به این اختلال همواره برای جلب توجه به خودشان از ظاهر جسمانی

استفاده می کنند .

5- سبک گفتاری دارد که بیش از حد به برداشت کلی منجر میشود و فاقد جزئیات است .

6- هیجان را به صورت نمایشی ، ساختگی ، و اغراق آمیز ابراز می کند .

7- تلقین پذیر است ( یعنی ، به راحتی تحت تاثیر دیگران یا شرایط قرار می گیرد .)

8- روابط را صمیمی تر از آنچه واقعا هستند ، تصور می کند . یعنی تقریبا هر آشنایی را

به صورت (( عزیز من ، دوست من )) توصیف می کنند یا پزشکانی را که فقط یک بار

تحت شرایط حرفه ای ملاقات کرده اند ، با اسامی کوچک خطاب می کنند .

 

منبع :

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی . ویراست پنجم . DSM-5

انجمن روانپزشکی آمریکا

ترجمه : یحیی سید محمدی 

نوشته شده توسط : مهدی معتقد 

تاريخ : دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

اختلال شخصيت خود شيفته :

ويژگي اصلي اين اختلال ، الگوي فراگير بزرگ منشي ( در عالم خيال يا رفتار )

، نياز به تحسين و فقدان همدلي ، كه در اوايل بزرگسالي شروع مي شود

و در زمينه هاي مختلف وجود دارد .

1- احساس اهميت شخصيت بزرگ منشانه اي دارد ( مثل موفقيت ها و استعدادهاي

اغراق آميز ، انتظار دارد بدون موفقيت هاي مناسب ، به عنوان فرد برتر شناخته شود ).

2- دلمشغول خيالپردازيهاي موفقيت ، قدرت ، زكاوت ، زيبايي ، يا عشق ايده آل

نامحدود است .

3- معتقد است كه او استثنايي و بي نظير است و فقط توسط افراد ( يا  نهادهاي )

استثنايي يا عالي مقام مي تواند درك شود ، يا با آنها معاشرت كند .

4- به تحسين بيش از حد نياز دارد .

5- احساس سزاواري دارد ( يعني ، انتظارات نامعقول در مورد برخورد بسيار مطلوب

يا اطاعت خودكار از توقعات وي )

6- از لحاظ ميان فردي بهره كش است ( يعني ، براي رسيدن به هدفهاي خودش از ديگران

سوء استفاده مي كند ).

7- فاقد همدلي است : مايل نيست احساسات و نيازهاي ديگران را تائيد كند يا خود

را با آنها برابر بداند .

8- اغلب به ديگران حسادت مي كند يا معتقد است ديگران به او حسد مي ورزند .

9- رفتارها يا نگرشهاي متكبر و پرنخوت نشان ميدهد .

 

منبع :

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني . ويراست پنجم .DSM-5

انجمن روانپزشكي آمريكا. ترجمه : يحيي سيد محمدي

نوشته شده توسط : مهدي معتقد

تاريخ : دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

اختلال شخصيت دوري جو :

ويژگي اصلي اين اختلال الگوي فراگير بازداري اجتماعي  ، احساسات بي كفايتي و حساسيت

مفرط به ارزيابي منفي است كه در اوايل بزرگسالي شروع ميشود و در زمينه هاي

مختلف وجود دارد :

1- از فعاليت هاي شغلي كه ارتباط ميان فردي قابل ملاحظه اي در بر دارند به علت ترس از

انتقاد ، عدم تائيد يا طرد اجتناب مي كند .

2- تا وقتي مطمئن نباشد كه ديگران دوستش دارند ، مايل نيست با آنها معاشرت كند .

3- چون مي ترسد شرمنده يا تمسخر شود ، در روابط صميمانه خويشتن داري نشان ميدهد .

4- دلمشغول انتقاد شدن يا طرد شدن در موقعيت هاي اجتماعي است .

5- در موقعيت هاي ميان فردي تازه به علت احساس بي كفايتي ، بازداري شده است .

6- خود را از نظر ديگران ، از لحاظ اجتماعي بي عرضه ، ناخوشايند يا حقير تصور مي كند .

7- معمولا مايل نيست دست به مخاطرات شخصي بزند يا درگير هر فعاليت تازه اي شود 

، زيرا ممكن است موجب شرمندگي شود .

 

منبع :

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني . ويراست پنجم . DSM-5

انجمن روانپزشكي آمريكا . ترجمه : يحيي سيد محمدي 

نوشته شده توسط : مهدي معتقد 

 

تاريخ : دو شنبه 4 مرداد 1395برچسب:,
ارسال توسط مهدی معتقد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی